Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego.

Aby wesprzeć uczniów i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkole dyrektor szkoły i grono pedagogiczne naszego liceum przygotowało i zastosowało szereg działań wspierających uczniów i rodziców, które są podejmowane w celu integracji uczniów, rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji rówieśniczych, wiążą się z obciążeniem uczniów związanym z przygotowaniem się do nauki w trybie stacjonarnym. Działania te są odpowiedzią na aktualne potrzeby związane ze wsparciem uczniów w procesie powrotu do szkół w sytuacji pandemii, po okresie edukacji zdalnej. Celem tych działań jest stworzenie przez nauczycieli, w szczególności wychowawców warunków do wzmacniania i rozwijania pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole klasowym oraz wspieranie procesu adaptacji szkolnej uczniów.

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego:

 • przypomnienie uczniom procedur bezpieczeństwa po powrocie do szkoły
 • integracja uczniów i odnawianie wzajemnych relacji rówieśniczych:

– rajd pieszy (Małogoszcz – Bocheniec – Małogoszcz)

– udział uczniów w międzyklasowych rozgrywkach sportowych z okazji Dnia Dziecka

– integracyjny spacer klasowy w ramach Dnia Dziecka

– klasowe spacery integracyjno – relaksacyjne z wychowawcami i nauczycielami

 • ankieta do uczniów – „Bezpieczny powrót uczniów do szkoły”
 • list do rodziców i uczniów (dziennik elektroniczny) z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej niepokojów i obaw związanych z powrotem uczniów do szkoły oraz potrzeb w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
 • rozmowy profilaktyczne pedagoga szkolnego wychowawców i nauczycieli z uczniami – bezpieczny powrót uczniów do szkoły – obawy uczniów związane z powrotem do nauki stacjonarnej, zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej po powrocie do szkoły, integracja uczniów i odnawianie wzajemnych relacji interpersonalnych
 • zwrócenie szczególnej uwagi wychowawców, pedagoga szkolnego i nauczycieli na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia uczniów spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej – obserwacja uczniów, sygnały od uczniów
 • rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń i uczeń – uczeń – częste rozmowy i kontakty nauczycieli i uczniów, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności uczniów, angażowanie do dodatkowych zadań w szkole i klasie
 • nawiązanie współpracy wychowawców z rodzicami (dziennik elektroniczny) w celu pozyskania informacji dotyczącej niepokojów, obaw i potrzeb uczniów w związku z powrotem do szkoły oraz udzielenia odpowiedniej pomocy uczniom
 • przygotowanie i zamieszczenie na stronie liceum artykułu i w dzienniku elektronicznym informacji do rodziców dotyczących wsparcia i pomocy po powrocie uczniów do szkoły („Materiały edukacyjne dla rodziców – powrót uczniów do szkoły po nauce zdalnej”) – linki artykułów, propozycje warsztatów, szkoleń online o tematyce zwiększającej świadomość w zakresie problemów zdrowia psychicznego młodzieży wskutek izolacji społecznej, dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych i rówieśniczych oraz uzależnienia od komputera, Internetu, gier komputerowych i telefonów komórkowych
 • przygotowanie i zamieszczenie na stronie liceum i w dzienniku elektronicznym informacji do rodziców – „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego”
 • uruchomienie stałych dyżurów i konsultacji wychowawców i pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców – problemy i potrzeby uczniów związane z powrotem do szkoły (informacja w dzienniku elektronicznym)
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym:

– „Bezpieczny powrót do szkoły – obawy związane z powrotem do nauki stacjonarnej, pomoc i wsparcie, integracja uczniów i odnawianie wzajemnych relacji rówieśniczych”

 • tematyka lekcji wychowawczych związana z integracją uczniów, motywacją do nauki, rozpoznaniem potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego:

– „Zajęcia integracyjne”

– „Nasz powrót do szkoły”

– „Zajęcia integrujące grupę”

– „Blaski i cienie nauczania zdalnego”

– „Nasze obawy i niepokój po powrocie do szkoły”

– „Integracja zespołu klasowego – miło się znów widzieć”.

– „ Jak zmotywować się do nauki po powrocie do szkoły?”

– „Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego po powrocie do szkoły oraz zaplanowanie adekwatnych działań do zdiagnozowanych potrzeb”

 • działalność Szkolnego Wolontariatu – zaproponowanie i zorganizowanie uczniom z problemami i trudnościami w nauce pomocy koleżeńskiej po powrocie do nauki stacjonarnej
 • działalność Samorządu Uczniowskiego – stworzenie skrzynki „Bezpieczny powrót do szkoły”, do której uczniowie mogą zgłaszać anonimowo swoje problemy związane z powrotem do szkoły i propozycjami działań wspierających jakich oczekują ze strony szkoły
 • rozpoznanie przez wychowawców i nauczycieli trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej oraz diagnozy potrzeb edukacyjnych dotyczącej dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów, które zostaną uruchomione od nowego roku szkolnego – z jakich przedmiotów uczniowie potrzebują takich zajęć, ilość zainteresowanych uczniów na dane zajęcia

pedagog szkolny – Beata Standerska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry
Skip to content