Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://lomalogoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

Data publikacji strony internetowej: 13.02.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie lub rozmiarze.
  • Istnieją elementy nietekstowe (obrazki, zdjęcia), które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione lub pełnią rolę dekoracyjną.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach lomalogoszcz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Edyta Kot, email: lomalogoszcz@poczta.onet.pl, tel. (41) 38 554 70, adres korespondencyjny: ul. 11-go Listopada 14B, 28-366 Małogoszcz. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym, nie posiada wind. Niektóre toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top
Skip to content