Koncepcja Pracy Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu rozpoczęłodziałalność 1 września 1991 r. jako szkoła samorządowa. Na mocy  uchwały Rady Miejskiej 22 czerwca2007r. szkoła otrzymała sztandar i imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu. Budynek szkoły znajduje się przy ulicy 11 Listopada 14b. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową, w skład której wchodzi pełnowymiarowa hala sportowa, pracownia komputerowa i językowa, biblioteka oraz 9 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Uczniowie mają do dyspozycji stołówkę i sklepik. W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła ma zainstalowany monitoring wizyjny a uczniowie mogą korzystać z opieki higienistki szkolnej oraz pedagoga. Uczniowie mogą korzystać z dowozu autobusem szkolnym. Kadrę szkoły stanowią nauczyciele dyplomowani z wieloletnim stażem, zaangażowani w swoją pracę, wspierający uczniów w ich rozwoju edukacyjnym i realizujący różnorodne projekty..

 

 • Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania umożliwiającego przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach; opanowanie dwóch języków obcych i swobodne posługiwanie się technikami informacyjnymi.
 • Rozwój indywidualnych zdolności, talentów i zainteresowań młodzieży poprzez udział w różnorodnych projektach edukacyjnych i zajęciach pozalekcyjnych,
 • Kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień; popieranie zachowań asertywnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, turystyka).
 • Zachęcanie do poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia się.
 • Otaczanie uczniów opieką psychologiczno – pedagogiczną.
 • Wspieranie rodziców w wychowywaniu młodzieży.
 • Promowanie osiągnięć i sukcesów uczniów.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym; promowanie wartości edukacji i wykształcenia wśród uczniów lokalnych gimnazjów.
 • Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej

 

 • oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb uczniów,
 • zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego,
 • przeprowadzanie próbnych matur (CKE, Echo Dnia i UJK, wydawnictwa Operon, Zamkor, Tutor)
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad,
 • ciekawe formy i metody pracy,
 • wycieczki edukacyjne,
 • projekty edukacyjne,
 • zajęcia dla młodzieży na uczelniach wyższych.
 • monitoring wizyjny,
 • dyżury międzylekcyjne,
 • bezpieczny dowóz do szkoły,
 • zapewniamy opiekę higienistki szkolnej,
 • kontrolujemy osoby obce pojawiające się na terenie szkoły,
 • przeprowadzamy próbne ewakuacje szkoły,
 • prelekcje policji na temat bezpieczeństwa.
 • nowoczesna baza lokalowa,
 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • liczebność klas,
 • nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt multimedialny, pracownia językowa i komputerowa,
 • pełnowymiarowa hala sportowa,
 • dobrze wyposażona biblioteka z dostępem do internetu,
 • stołówka,
 • sklepik szkolny,
 • dziennik elektroniczny.
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi,
 • organizujemy zajęcia przygotowujące do matury z każdego przedmiotu,
 • działają koła zainteresowań: dziennikarskie, fizyczne, językowe, sportowo – rekreacyjne, filmowe,
 • prowadzimy preorientację zawodową.

Nasi uczniowie:

 • biorą udział w konkursach oraz zawodach sportowych,
 • współredagują miesięcznik „Nasza Gmina”,
 • biorą udział w uroczystościach środowiskowych,
 • inicjują akcje charytatywne,
 • biorą udział w projektach edukacyjnych,
 • organizujemy zawody sportowe oraz konkursy tematyczne dla uczniów gimnazjów,
 • promujemy znaczenie edukacji i wykształcenia oraz propagujemy różne formy aktywności (w zakresie kultury, sportu, turystyki) wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • szkoła ma wypracowane tradycje: święto patrona, dzień otwarty, wigilie szkolne, akademie
 • patriotyczne, wycieczki, wyjazdy kulturalne, dyskoteki, studniówka, półmetek,
 • informacje o życiu szkoły w prasie, na stronie internetowej szkoły, profilu społecznościowym,
 • interesujemy się losami absolwentów.
 • integrujemy społeczność szkolną poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne świętowanie i
 • podejmowanie działań na rzecz szkoły,
 • traktujemy uczniów indywidualnie,
 • zapewniamy podział na grupy przedmiotowe oraz grupy językowe zgodnie z potrzebami uczniów,
 • wspieramy uczniów w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych (pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy).
 • rozwijamy postawy patriotyczne, prozdrowotne, asertywne i empatyczne naszych uczniów, dbamy
 • kształtowanie pożądanych społecznie postaw młodzieży,
 • uczniowie uczą się podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za siebie i innych działając w samorządzie szkolnym,
 • wspieramy uczniów w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i kształtowaniu swojej tożsamości,
 • poznają kulturę innych narodów ucząc się języków obcych,
 • posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
 • poznają podstawy ekonomii i przedsiębiorczości.
 • wszyscy nasi nauczyciele są nauczycielami dyplomowanymi z długoletnim stażem,
 • nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu zawodowym,
 • współpracujemy z uczelniami oraz instytucjami wspierającymi nauczycieli w realizacji zadań szkoły.
 • pedagog oraz wychowawcy udzielają zainteresowanym rodzicom porad w sprawach wychowawczych; służą rozmową oraz dostępną literaturą,
 • opracowujemy listy otwarte i prelekcje dla rodziców, których tematyka dotyczy najczęstszych zagrożeń oraz problemów młodzieży,
 • organizujemy dla rodziców prelekcje ekspertów zewnętrznych dotyczące działań profilaktycznych,
 • umożliwiamy kontakty z instytucjami wspierającymi rodziców w rozwiązywaniu problemów

Mając na względzie przygotowanie młodego człowieka do aktywnego życia we współczesnym świecie pragniemy aby uczeń kończący naszą szkołę:

 • był dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego i dalszej drogi edukacyjnej oraz obowiązków
 • zawodowych, potrafił korzystać z różnych źródeł informacji, posiadał umiejętności zdobywania,
 • przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
 • umiał samodzielnie, twórczo i krytyczne myśleć,
 • rozwijał własne zdolności (intelektualne, sportowe i artystyczne) oraz cechy charakteru takie jak:
 • odporność psychiczna, cierpliwość, zmysł organizacyjny, zaangażowanie, tolerancja itp. i potrafił je wykorzystywać dla samorealizacji,
 • znał języki obce, był otwarty na poznawanie innych kultur, był Europejczykiem ale także świadomym swej tożsamości narodowej Polakiem,
 • był otwarty na kontakty z innymi i potrafił współpracować w zespole,
 • miał potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i znał dziedzictwo kultury narodowej,
 • był dojrzały i potrafił pełnić role społeczne, odnajdywał się w przemianach współczesnego świata,
 • brał aktywny udział w życiu społeczeństwa, znał prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym państwie, był wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do niesienia pomocy,
 • był świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, szanował przyrodę aby zachować ją dla przyszłych pokoleń.
Scroll to Top
Skip to content