Rys historyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu zostało uruchomione 1 września 1991r. na mocy porozumienia między Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach a Gminą Małogoszcz z dnia 24 maja 1991 roku.
Inicjatorami powołania szkoły dającej młodzieży możliwość kształcenia na poziomie średnim były ówczesne władze samorządowe; Wójt Gminy Małogoszcz – Wojciech Słupczyński, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Kaczmarzyk oraz Ewa Kamińska – wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania i Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863r. w Małogoszczu. Zgodnie z intencją pomysłodawców utworzenie placówki o charakterze ponadpodstawowym kończącej się egzaminem maturalnym podniosłoby również rangę miejscowości oraz status Gminy Małogoszcz. Samorząd lokalny wziął na siebie zadanie zabezpieczenia bazy lokalowej oraz środków z budżetu gminy na inwestycje, remonty i pomoce naukowe. Na potrzeby szkoły władze gminne przeznaczyły odrębny budynek przy ulicy Warszawskiej zaadaptowany po byłym przedszkolu.
Pierwszym i wieloletnim dyrektorem w 24-letniej historii Liceum została wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Małogoszczu, której od pierwszego września 1991 roku jako wicedyrektorowi do spraw Liceum powierzono zadanie zorganizowania od podstaw nowej placówki – wyposażenie sal lekcyjnych, dobór kadry pedagogicznej oraz nabór uczniów na pierwszy rok szkolny 1991/1992. Szkoła Podstawowa i Liceum miały tworzyć Zespół Szkół w Małogoszczu do czasu zorganizowania pełnego, czteroletniego cyklu kształcenia.
Pierwsze, sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu otwarła dyrektor Zespołu Szkół Janina Różycka, a następnie przewodniczyła obradom dyrektor Renata Piotrowska.
Wśród nauczycieli rozpoczynających pracę w Liceum znaleźli się:

 • Renata Piotrowska – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 • Elżbieta Pawelec – nauczyciel języka polskiego
 • Anna Błachucka – nauczyciel matematyki
 • Barbara Jamorska – nauczyciel języka angielskiego
 • Krystyna Sperczyńska – nauczyciel języka rosyjskiego
 • Paweł Stachura – nauczyciel fizyki
 • Jolanta Szwarc – nauczyciel chemii
 • Anna Nosal – nauczyciel biologii
 • Walentyna Szymkiewicz – nauczyciel historii
 • Zuzanna Łazarska –nauczyciel geografii
 • Wojciech Cabaj – nauczyciel przysposobienia obronnego i zajęć praktyczno-technicznych
 • Maria Juzoń – nauczyciel przysposobienia do życia w rodzinie
 • Andrzej Filipkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Wojciech Słupczyński – nauczyciel wychowania fizycznego

1 września 1991 roku odbyła się w Liceum pierwsza uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 1991/1992 z udziałem zaproszonych gości – inicjatorów powołania Liceum oraz uczniów dwóch pierwszych klas o profilu podstawowym. Rolę wychowawców pierwszych roczników w szkole dyrektor Renata Piotrowska powierzyła Annie Nosal – opiekun klasy Ia i Walentynie Szymkiewicz – opiekun klasy Ib. Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły upływały na właściwym zorganizowaniu klasopracowni, gromadzeniu księgozbioru do biblioteki szkolnej oraz powoływaniu kolejnych organów szkoły i opracowywaniu regulaminów. Od początku powołania Liceum prężnie działał Samorząd Uczniowski oraz Komitet Rodzicielski. Działała także w placówce Rada Szkoły. Należało także zadbać o wypracowanie tradycji i obyczaju szkoły. Od początku szkoła urządzała „otrzęsiny” – ślubowanie klas pierwszych, które jest symbolem przyjęcia nowego rocznika młodzieży w poczet społeczności szkolnej. Przyjął się także zwyczaj organizowania przez Radę Rodziców uroczystej Wigilii dla całej zbiorowości. Młodzież rozpoczęła wydawanie własnej gazetki „Hallo” i zorganizowała sklepik szkolny. Szkoła nawiązała współpracę z Liceum w Sędziszowie, które podobnie jak nasza placówka ma do dziś status szkoły samorządowej, dla której organem prowadzącym jest gmina. Do chwili obecnej trwa współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Mnichowie, którą Liceum nawiązało w 1993 roku. Każdego roku samorząd szkolny gromadzi prezenty dla podopiecznych domu pomocy i przekazuje je z okazji „Mikołajek”. Od chwili zawiązania Liceum przyjął się także zwyczaj organizowania rajdów integracyjnych dla klas pierwszych służących bliższemu poznawaniu naszej „Małej Ojczyzny”. Dla nowych roczników w społeczności szkolnej organizuje się także warsztaty integracyjno-adaptacyjne prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie. W trakcie pierwszego roku nauki uczniowie mogli uczestniczyć w wyjazdach naukowych do Muzeum Narodowego w Kielcach, redakcji „Słowa Ludu” i rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach oraz wycieczce turystyczno-krajoznawczej w Pieniny. Zapoczątkowano także tradycję organizowania uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości oraz Dnia Kobiet. W kolejnym roku pracy szkoły do zespołu nauczycielskiego dołączyli: Marek Pakaszewski – nauczyciel matematyki i Jacek Rusiecki – nauczyciel języka angielskiego. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły uruchomiono działalność kół zainteresowań finansowanych z budżetu gminy. Pracę rozpoczęło między innymi koło informatyczne, teatralne, języka angielskiego oraz Szkolny Klub Sportowy. Na potrzeby szkoły ze środków budżetu gminy zakupiono nowoczesną pracownię informatyczną oraz laboratorium językowe. Od chwili powstania Liceum uczniowie aktywnie reprezentowali szkołę w różnego typu konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych. Uczestniczyli w konkursach ortograficznych, recytatorskich, ekologicznych, historycznych, językowych oraz w różnych dyscyplinach sportowych. W 1993 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem autorskich programów do klas o profilu ekologicznym i informatycznym, które wdrożono do realizacji w 1995 r. W kolejnych rocznikach młodzieży spotkały się one z dużym zainteresowaniem.
W historii szkoły rok 1995 to także szczególny czas ze względu na pierwszy bal maturalny oraz egzamin dojrzałości. Pierwsza studniówka, podobnie jak i pisemne egzaminy maturalne zostały zorganizowane w budynku Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Małogoszczu przy ulicy Warszawskiej. W kolejnych latach funkcjonowania szkoły, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić jej ofertę dla młodzieży uruchomiono zgodnie z aktualnymi potrzebami nowe koła zainteresowań, propozycje wyjazdów o charakterze naukowym, kulturalnym i turystyczno-krajoznawczym. Powstało koło internetowe, ekologiczne, przyjął się zwyczaj wyjazdów na spektakle do Teatru Żeromskiego w Kielcach, Teatru Starego w Krakowie, organizowano wyjazdy do Instytutu Geologii w Kielcach, a dla klas o profilu ekologicznym organizowano „zielone szkoły”.
1 września 1999r. Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu mieszczące się już wówczas na drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 roku przy ulicy 11 Listopada, weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu wraz z nowo powołaną placówką – gimnazjum oraz z sześcioletnią szkołą podstawową. Wszystkie trzy placówki tworzące zespół ulokowane były w budynku dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej przy ulicy 11 Listopada. Warunki pracy nie były komfortowe, ale trwała już budowa nowego skrzydła i dużej hali sportowej na potrzeby Liceum i Gimnazjum.
W drugim semestrze 2000 roku wdrożono eksperymentalnie punktowy system oceniania uczniów, który po wielu modyfikacjach sprawdził się i obowiązuje w naszej szkole do chwili obecnej. 1 września 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku, gdzie szkoła mieści się po dzień dzisiejszy. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Uroczystość została połączona z wojewódzką inauguracją roku szkolnego 2002/2003. Liceum zyskało docelowe warunki lokalowe, dobrą bazę dydaktyczną wraz z zapleczem sportowo-socjalnym.
Następne lata  pracy szkoły upływały nad przygotowaniem młodzieży do nowej formuły egzaminu dojrzałości, tzw. nowej matury – egzaminów zewnętrznych ocenianych przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Pierwsza matura według nowych procedur odbyła się w 2005 r. Kolejne roczniki uczniów naszego Liceum potwierdziły wysoką zdawalnością dobre przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Także w 2005 r. w ramach wspólnych działań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu Liceum przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia ważnego dla całego środowiska lokalnego wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci generałów poległych w powstaniu kościuszkowskim. Zadanie to zostało uwieńczone sukcesem w czerwcu 2006 r. i zakończyło się odsłonięciem epitafium na kościele świętego Stanisława na Babinku. Już wówczas trwały przygotowania związane z wyborem patrona oraz nadania imienia szkole. 27 kwietnia 2007 r. stosowną uchwałę powzięła Rada Miejska w Małogoszczu, a 22 czerwca tego roku Liceum otrzymało imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Uroczystość nadania imienia połączono z ufundowaniem sztandaru przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz Jana Głogowskiego oraz okolicznościową mszą świętą odprawioną przez księdza prałata Jana Gaja. Zaproszeni goście mogli uczestniczyć w widowisku historyczno-poetyckim „Gloria victis”.
W 2008 r. szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Uczniowie z klasą”. W ramach działań wchodzących w skład projektu młodzież aktywnie współpracowała z Domem Pomocy Społecznej w Mnichowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Uwieńczeniem udziału szkoły w tym projekcie było znalezienie się w tzw. „Złotej pięćdziesiątce” uczestników za działalność o charakterze charytatywnym. W 2008 r. rozpoczęła się realizacja jeszcze jednego ważnego projektu pod hasłem „Różne narody – różne kultury – różne języki – ta sama Europa”, który był kontynuowany w kolejnych latach. Dotyczył  on polsko – austriackiej wymiany młodzieży między placówkami oświatowymi. Uczniowie Liceum uczestniczyli w wyjazdach do Wiednia, natomiast młodzież z Austrii przebywała w Ośrodku Wypoczynkowym na Bocheńcu. W 2009 r. zapoczątkowano także polsko – angielską współpracę i wymianę młodzieży, która z sukcesami jest kontynuowana do chwili obecnej. W ramach tej współpracy młodzież wraz z nauczycielami uczestniczyła w realizacji projektu „Makbet”, a grupa uczniów z Anglii przebywała na tygodniowym turnusie na Bocheńcu z młodzieżą naszego Liceum. Szereg działań w różnorodnych dziedzinach oraz zaangażowana postawa pedagogów przyczyniły się do osiągnięcia przez szkołę znaczącego sukcesu w 2010 r. – stuprocentowej zdawalności na egzaminie maturalnym.
W 2011 roku społeczność Liceum podjęła się kolejnego ważnego przedsięwzięcia – zorganizowania zjazdu absolwentów z okazji obchodów 20-lecia istnienia szkoły. Uroczystość odbyła się na hali sportowej oraz w Ośrodku „Wierna” na Bocheńcu. Na szkolnym korytarzu została odsłonięta pamiątkowa tablica. Obchody uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: inicjatorzy powołania Liceum – Ewa Kamińska i Wojciech Słupczyński oraz liczne grono absolwentów.
W latach 2013-2014 odbyło się wiele działań związanych z obchodami 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Młodzież uczestniczyła w uroczystych akademiach z okazji Święta Patrona Szkoły, wykładach pracowników naukowych UJK w Kielcach – dr Cezarego Jastrzębskiego, prof. Wiesława Cabana oraz sesji Rady Miejskiej w Małogoszczu z udziałem naukowców reprezentujących uczelnie z całego kraju. Uczniowie czynnie uczestniczyli w rekonstrukcjach historycznych bitew pod Małogoszczem, Ossą i na Świętym Krzyżu. Szkoła podjęła współpracę z Kieleckim Szwadronem Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich w organizacji grup rekonstrukcyjnych. 15 września 2013 roku uczniowie Liceum wzięli udział w wojewódzkich uroczystościach podsumowujących obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Każdego roku w naszej szkole odbywa się Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Małogoszczem 24 lutego 1863 roku.
W Liceum prężnie działa Szkolna Grupa Przysposobienia Obronnego Orlęta Poland Commando, która bierze udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze sportowym i patriotycznym. Od wielu lat organizowane są także „Dni otwartych drzwi” dla uczniów okolicznych gimnazjów. Młodzież wyjeżdża na Targi Edukacyjne i Salon Maturzystów do Kielc oraz uczestniczy w promocji szkoły z okazji Dni Małogoszcza. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, czego efektem są uzyskiwane wyróżnienia i stypendia np. Prezesa Rady Ministrów, Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, Stypendium Andrzeja Radka, Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego  oraz tytuł Najlepszego Absolwenta. W szkole organizowane są wyjazdy naukowe na uczelnie do Kielc i Krakowa, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach oraz pokazach laboratoryjnych z dziedziny chemii, biologii czy fizyki. Rokrocznie organizowany jest w szkole Tydzień Kultury Języka, który spotyka się z dużym zainteresowaniem młodzieży oraz Dzień Przedsiębiorczości w ramach ogólnopolskiego programu, w którym nasza szkoła brała udział po raz drugi. Dużą popularnością cieszy się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, Zawody Międzyszkolne o Puchar Dyrektora ZSzO w Małogoszczu, a także Turniej „Sprawni jak żołnierze”. Młodzież angażuje się również w akcje charytatywne: „Szlachetna Paczka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizuje doraźne zbiórki na rzecz potrzebujących pomocy czy powodzian. W Liceum działa także Szkolne Koło Krwiodawstwa. Tradycją szkoły jest organizowanie półmetków klas drugich, balów studniówkowych, Walentynek i szkolnych Wigilii. Uczniowie uczestniczą także w wyjazdach turystyczno- krajoznawczych w Pieniny, do Zakopanego, Szczyrku, w Sudety i do czeskiej Pragi.
Z perspektywy ponad 20 lat istnienia Liceum można dokonać miarodajnych podsumowań odnośnie pracy naszej szkoły. Sukcesy i osiągnięcia uczniów, zarówno w sferze dydaktycznej jak i kulturalnej, sportowej, społecznej udowodniły, iż Liceum spełnia ważną rolę w lokalnym środowisku. Pokazuje, że sukces szkoły jest niezależny od miejsca funkcjonowania, ale ludzi, którzy tworzą szkolną społeczność, ich pasji, zaangażowania i ambicji. Mamy nadzieję, że następne lata pracy szkoły potwierdzą jej wysoki prestiż nie tylko w środowisku lokalnym, ale także rejonowym. Przed nami jubileusz 25-lecia w 2016 roku.

Opracowała Walentyna Szymkiewicz

Scroll to Top
Skip to content