W bieżącym roku szkolny nasze liceum realizowało projekt „Szkoła Pozytywnych Myśli – Bezpieczeństwo Online”.

Projekt opierał się na kilku ważnych założeniach.

 1. Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiające się w dzieciństwie w znaczący sposób wpływają na rozwój człowieka i jego funkcjonowanie w dorosłym życiu.
 2. Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój dzieci i młodzieży.
 3. Nauczyciele mogą skutecznie promować zdrowie psychiczne.
 4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych jest możliwe i konieczne. Podstawowe umiejętności psychospołeczne można kształtować już u małych dzieci.

Celem głównym projektu było:

Wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

 1. wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,
 2. wzmocnienie szkoły, nauczycieli, a docelowo uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,
 3. budowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 4. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 5. promowanie wartości zdrowia psychicznego.

Przystąpienie do projektu oznaczało włączenie się w proponowane działania, wśród których znalazły się:

 • szkolenie wstępne dla koordynatorów szkolnych projektu;
 • warsztaty (tematyka do wyboru: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, emocje i zachowania autoagresywne);
 • koordynowanie w szkole działań związanych z promocją zdrowia psychicznego;
 • przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla rady pedagogicznej lub rodziców zgodnego z tematyką projektu;
 • opracowanie scenariusza zajęć dla uczniów w oparciu o tematykę projektu, przeprowadzenie tych zajęć oraz umieszczenie scenariusza na platformie projektu;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych działań związanych z promocją zdrowia psychicznego

Uczniowie:

 • zapoznali się z wiedzą na temat zdrowia psychicznego,
 • zyskali umiejętności dbania o zdrowie psychiczne,
 • wzięli udział w konkursach szkolnych.

Działania realizowane w naszej szkole w ramach projektu:

 1. Szkolenie nauczycieli – rada szkoleniowa „Szkoła Pozytywnych Myśli – Bezpieczeństwo online” – wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja (założenia i cele projektu, bezpieczeństwo w sieci, hejt, scenariusze lekcji wychowawczych)
 2. Multimedialne spotkanie profilaktyczne dla rodziców prowadzone przez pracownika Centrum Edukacji „MERITUS” nt. „Stop cyberprzemocy. Prawo w sieci internetowej”
 3. Realizacja projektu „STOP PRZEMOCY” – cykl spotkań uczniów kl. II b LO z uczniami SP i PG w Małogoszczu na temat stosowania agresji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz skutków takiego postępowania. – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna.
 4. Spotkanie informacyjno – profilaktyczne z policjantem KWP w Kielcach i przedstawicielem platformy ALLEGRO nt. „Bezpieczne zakupy w sieci”.
 5. Spotkanie profilaktyczne z policjantem KPP w Jędrzejowie nt. „Bezpieczeństwo w sieci. Stop cyberprzemocy”
 6. Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez pracownika Centrum Edukacji „MERITUS” nt. „Stop cyberprzemocy. Prawo w sieci internetowej”
 7. Promocja zdrowia psychicznego poprzez wyeksponowanie tablicy informacyjnej dotyczącej tematyki bezpieczeństwa w sieci.
 8. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu, szacunku do innych i poszanowania godności drugiego człowieka, umiejętności komunikowania się między sobą, prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych oraz rozwiązywania konfliktów:
 • Stop cyberprzemocy . Gdzie jest Mimi?”.
 • Bezpieczeństwo w sieci”.
 • Jak być bezpiecznym w sieci?”
 • Jak reagować na hejt?”
 • Hejt – mowa nienawiści”
 • Jak radzić sobie z emocjami?
 • Poczucie własnej wartości i godności”
 • Jak zbudować dobre relacje z innymi ludźmi?”
 • Konflikty – jak im zapobiegać, jak je rozładować?”
 • Sztuka porozumiewania się – bariery komunikacyjne”

9. Konkurs plastyczny pt. „HEJT – MOWA NIENAWIŚCI”

10. Konkurs literacki pt. „HEJT – MOWA NIENAWIŚCI”

Przeprowadzone konkursy miały na celu:

 1. Rozwijanie oraz pobudzanie aktywności i inwencji twórczej młodzieży.
 2. Zwrócenie uwagi społeczności szkolnej i przeciwdziałanie problemowi dyskryminacji wśród uczniów, przejawiającej się w rzeczywistej i internetowej mowie nienawiści i cyberprzemocy.
 3. Przybliżenie i zainteresowanie uczniów i młodzieży problematyką zdrowia psychicznego, dbania o jego prawidłowy rozwój, dostrzegania i unikania zagrożeń.
 4. Przybliżenie tematyki związanej z kryzysami psychicznymi.
 5. Zrozumienie przez uczniów, że to oni sami w znacznym stopniu są odpowiedzialni za własne zdrowie.
 6. Uświadomienie uczniom własnych uczuć oraz kształtowanie umiejętności ich wyrażania.
 7. Propagowanie postaw bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu,
 8. Zachęcanie młodych ludzi do przeciwstawiania się zjawisku cyberprzemocy,
 9. Promowanie inicjatyw młodzieży przeciwko mowie nienawiści i hejterstwu w internecie
 10. Uwrażliwienie uczniów na godność własną i godność drugiego człowieka.
 11. Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie oraz w psychice.
 12. Prezentacja talentów plastycznych i literackich uczniów.

EFEKTY DZIAŁAŃ

Nauczyciele:

 • zostali zapoznani z założeniami i celami projektu „Szkoła Pozytywnych Myśli”,
 • poszerzyli swoją wiedzę z zakresu tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń jakie występują w sieci,
 • otrzymali informację gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w przypadku kiedy sami zostaniemy ofiarami cyberprzemocy
 • wzbogacili swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wzmacniania uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,
 • mieli możliwość wzajemnej wymiany posiadanej już wiedzy i doświadczeń w tym temacie.
 • promowali wśród uczniów wartości zdrowia psychicznego,
 • kształtowali postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, kształtowali umiejętności radzenia sobie z emocjami.
 • przeprowadzili lekcje wychowawcze z uczniami

Uczniowie:

 • zostali wyposażeni w wiedzę na temat zdrowia psychicznego, radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami, zyskali umiejętności dbania o zdrowie psychiczne
 • zostali wyposażeni w wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sieci, unikania zagrożeń i konsekwencji nieodpowiedniego korzystania z zasobów sieci
 • otrzymali informację gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w przypadku kiedy sami zostaniemy ofiarami cyberprzemocy
 • mieli możliwość udziału w zajęciach i spotkaniach profilaktycznych oraz konkursach: plastycznym i literackim, co dało im możliwość podzielenia się swoją wiedzą i posiadanym doświadczeniem w tym temacie
 • u uczniów wypracowano postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,

Rodzice:

 • poszerzyli swoją wiedzę z zakresu tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń jakie występują w sieci, unikania zagrożeń i konsekwencji nieodpowiedniego korzystania z zasobów sieci,
 • otrzymali informację gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w przypadku kiedy sami zostaniemy ofiarami cyberprzemocy
 • wzbogacili swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wzmacniania swoich dzieci w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,

Działania związane z projektem były realizowane przy wsparciu, współudziale partnerów zewnętrznych:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie
 • Centrum Edukacji „MERITUS”

Koordynatorami projektu były:

 • p. Beata Standerska
 • p. Renata Smagacz

Konkurs literacki zorganizowały i przeprowadziły:

 • p. Magdalena Łabędzka – Piróg
 • p. Beata Standerska
 • p. Urszula Woźnica

Konkurs plastyczny zorganizowały i przeprowadziły:

 • p. Magdalena Łabędzka – Piróg
 • p. Beata Standerska

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i udział w konkursach oraz gratulujemy talentów.

Poniżej prezentujemy dzieła literackie i plastyczne naszej młodzieży

 

 

Share This

Dołącz

Podziel się wpisem!