28 maja 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów naszego liceum z policjantem Komisariatu Policji w Małogoszczu. Wydarzenia ostatnich dni związane z atakiem i zabójstwem ucznia w jednej z warszawskich szkół, wstrząsnęły rodzicami, nauczycielami i uczniami.

     Policjant i pedagog szkolny podczas spotkania przedstawili młodzieży procedury zachowania się w sytuacji nadzwyczajnej, procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Zwrócili uwagę na obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

     Policjant przypomniał uczniom o odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów stanowiących zagrożenie i popełnienie przestępstwa oraz uświadomił im, że tak naprawdę już dzieci w wieku 13 lat mogą odpowiadać za swoje czyny.

     „Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego.

     Po ukończeniu 17 roku życia nieletni odpowiada już na zasadach odpowiedzialności karnej osób dorosłych. Oznacza to, że gdy siedemnastolatek zostaje oskarżony o popełnienie przestępstwa przez policję lub prokuratora, jego sprawa trafia do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego lub do Wydziału Karnego tegoż Sądu. Jeśli chodzi o rodzaj kar, to 17 letni sprawca przestępstwa może zostać skazany przez Sąd Grodzki lub Karny na kary: grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienie wolności (art. 32 kk).

Za popełnienie wykroczenia Sąd Grodzki skazuje sprawcę, który ukończył 17 lat na kary:

  • aresztu,

  • ograniczenia wolności,

  • grzywny, nagany.

     W pewnych wypadkach odpowiedzialność karną może ponieść nieletni, który ukończył 15 lat. Jest to możliwe przy spełnieniu warunków odnoszących się do rodzaju popełnionego czynu oraz do właściwości sprawcy i okoliczności sprawy. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat popełnił przestępstwo, odpowiadać może według przepisów kodeksu karnego, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy, a zwłaszcza, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

     Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich”.

Mamy nadzieję, że słowa policjanta jasno i wyraźnie określają odpowiedzialność młodych ludzi za swoje postępowanie.

     Podsumowując spotkanie pedagog przypomniał i zapewnił uczniów, że dyrektor, wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań aby czuli się oni w naszej szkole pewnie i bezpiecznie. Poprosił uczniów o natychmiastową reakcję jeżeli zauważą jakieś niepokojące sygnały mogące narazić ich na niebezpieczeństwo w szkole. Szybka reakcja, powiadomienie osoby lub instytucji, które uruchomią procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa pozwolą uniknąć i wyeliminować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i życiu uczniów. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone i przeanalizowane.

Informacje można przekazać:

  • dyrektorowi szkoły

  • pedagogowi szkolnemu

  • wychowawcom

  • nauczycielom

  • policji

  • lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Jeżeli uczniowie chcą pozostać anonimowi mogą taką informację wrzucić do utworzonej specjalnie w szkole anonimowej skrzynki na sygnały.

     Wszystkie szczegółowe procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły i procedury postępowania w przypadku wystąpienia w szkole przypadków najczęściej występujących fizycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej są dostępne w szkole oraz na stronie internetowej liceum.

Share This

Dołącz

Podziel się wpisem!