Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/server968059/ftp/wp2/cms1/includes/menu.inc).

Raport z ewaluacji całościowej

 • Posted on: 16 June 2016
 • By: Iwona Pakaszewska

Szanowni Państwo!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu z prawdziwą przyjemnością informuje, że ukazał się Raport z całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Naszym Liceum przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Ewaluacja zewnętrzna to badanie mające na celu odpowiedź na pytanie czy szkoła spełnia wymagania ustalone przez państwo polskie. Spełnianie wymagań jest oceniane w skali od A (ocena najwyższa) do E (ocena najniższa).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fragmenty Raportu, jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym Raportem z ewaluacji dostępnym pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000602253131.pdf
lub w naszej witrynie.

 

Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Uczniowie są aktywni.
 5. Respektowane są normy społeczne.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość edukacji.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-09-2013 - 31-01-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Marianna Poddębniak, Renata Kwas. Badaniem objęto 80 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 76 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 21 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Obraz szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu. Jest to szkoła publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz. Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który dzieli wspólnie z Gimnazjum i Szkołą Podstawową. Liceum powstało w 1991 roku jako odpowiedź na oczekiwania środowiska lokalnego. Jest szkołą prestiżową w środowisku oferującą bardzo dobre warunki nauki w przygotowaniu młodzieży do dalszego kształcenia oraz funkcjonowaniu na rynku pracy. Atrakcyjna oferta szkoły a także wysoka zdawalność egzaminu maturalnego przyciąga absolwentów gimnazjów nie tylko z terenu gminy ale także gmin ościennych. Priorytetem szkoły jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, co przekłada się na efekty kształcenia. Od trzech lat w szkole utrzymuje się stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego. Wysoką efektywność nauczania potwierdzają także znaczące osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. Wszystkie sukcesy uczniów na bieżąco eksponowane są w gablotach, gazetkach ściennych znajdujących się na korytarzu szkolnym, na stronie internetowej szkoły, gminy Małogoszcz, i w lokalnych mediach. Liceum pracuje wg akceptowanej przez społeczność szkolną koncepcji pracy szkoły, której najważniejsze założenia dotyczą rozwijania aktywności poznawczej i twórczej, wspierania uczniów zdolnych ,rozwijanie zainteresowań i zdolności, wzbogacania bazy szkolnej w środki dydaktyczne i audiowizualne. Szkoła pielęgnując tradycje i kształtując patriotyczne postawy młodzieży podejmuje liczne działania propagujące postać jej patrona. Co roku organizowane są obchody rocznicowe Powstania Styczniowego, w ramach których odbywają się prelekcje, spotkania z historykami, konkursy. Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwalających na realizowanie aktywności uczniów w różnych obszarach ich zainteresowań (naukowym, artystycznym, społeczno-obywatelskim, sportowym). Kształtuje w ten sposób wśród nich trwałe postawy, które wnoszą później w dorosłe życie.

Zespół nauczycieli LO efektywnie pracuje nad osiąganiem wysokich wyników dydaktycznych. Powszechną wśród nauczycieli praktyką jest ciągłe doskonalenie się i wymiana doświadczeń oraz otwartość na stosowanie nowatorskich rozwiązań służących edukacji uczniów.

Rozwojowi szkoły służy sposób zarządzania. W systemowy sposób zapewnia on warunki właściwe do realizacji nauczania i wychowania na wysokim poziomie. Uczniowie mają rozplanowane zajęcia na korzystnych zasadach, a nauczyciele stworzone warunki umożliwiające rozwój zawodowy.

Liceum realizując swoje zadania, współpracuje przede wszystkim z rodzicami swoich uczniów. Rodzice angażują się w działania wychowawcze realizowane na poziomie poszczególnych klas, a także zgłaszają inicjatywy dotyczące całej społeczności szkolnej. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego jest szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom, otwartą na potrzeby i inicjatywy środowiska. Dla mieszkańców Małogoszczą szkoła stanowi centrum życia społecznego i kulturalnego.

Wnioski

 1. Ukierunkowana na potrzeby rozwojowe ucznia oraz zidentyfikowane potrzeby środowiska,koncepcja pracy szkoły jest akceptowana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicamii uczniami.
 2. Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, co sprzyja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 3. Zaangażowanie uczniów w działania podejmowane na terenie szkoły sprzyjają nabywaniu przez nich wiadomości i umiejętności oraz rozwijają aktywność społeczną.
 4. Analiza wyników egzaminu maturalnego oraz badań wewnętrznych wykorzystywana jest w szkole do wdrożenia zmian w procesie edukacyjnym i planowania działań nauczycieli.
 5. Rodzice mają wpływ na szereg decyzji podejmowanych w szkole oraz współuczestniczą w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 6. Zarządzanie szkołą stwarza nauczycielom dobre warunki do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia zawodowego.
 7. Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji, a prowadzona diagnoza osiągnięć służy doskonaleniu ich umiejętności.
 8. Oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów, co sprzyja rozwojowi zainteresowań oraz bardziej efektywnemu nabywaniu wiadomości i umiejętności.
 9. Nauczyciele i uczniowie tworzą wspólnie atmosferę sprzyjającą uczeniu się oraz podejmują skuteczne działania w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.
 10. Szkoła wspomaga rozwój każdego ucznia poprzez działania adekwatne do rozpoznanychindywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz ich sytuacji społecznej.
 11. Działania szkoły wykorzystujące informacje o losach absolwentów promują wartość uczenia sięa także kształtują świadomość i postawy uczniów oraz ich rodziców.
 12. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na wzajemny rozwój, a uczniowieaktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

 

Poziom spełniania wymagań państwa

Opis wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN

Ocena

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

B

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

B

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

B

4. Uczniowie są aktywni.

B

 

5. Respektowane są normy społeczne.

B

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

B

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

B

8. Promowana jest wartość edukacji.

B

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

B

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

A

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

B

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

B

 

artykuły: